Video clip
Tiện ích
Đang trực tuyến: 4
Tổng lượt truy cập: 340,647
Bản tin nông nghiệp 18h30 Giá cả hàng nông nghiệp Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Viruts nCoV Truyền thông về ATTP

Công văn yêu cầu thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thuỷ sản

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 3517/QĐ-UBND, ngày 14/9/2016 về việc ban hành Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Công văn số 4486/BNN-QLCL ngày 31/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ.

Để có đầy đủ thông tin, dữ liệu về kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thuỷ sản kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thuỷ sản cụ thể theo Công văn số 908/SNN&PTNT-QLCL ngày 05/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung công văn và biểu mẫu báo cáo đề nghị tải tại đây: /Uploads/UserFiles/files/CV gui UBND huyen Yeu cau Bao cao định kỳ 2018.doc/Uploads/UserFiles/files/c908.pdf

Phòng Quản lý chất lượng

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: Số 17 - Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.942.301 - Email: ccqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Copyright © 2016. Thiết kế bởi WebAZ